Оплаченная реклама

joi, 7 februarie 2013

RASPUNDEREA JURIDICA IN DOMENIUL EXECUTARII BUGETARE

RASPUNDEREA JURIDICA IN DOMENIUL EXECUTARII BUGETARE  
1.Notiunea si continutul raspunderii juridice in domeniul executarii bugetare

Incalcarile normelor juridice privitoare la realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor atrag raspunderea juridica a celor vinovati si aplicarea constrangerii de stat. In acest domeniu in care se manifesta relatiile de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor, de utilizare a resurselor financiare publice, constrangerea de stat se exercita prin aplicarea de sanctiuni administrative, juridice, patrimoniale, penale si specifice dreptului finantelor publice.
Reglementari de natura financiara sau cu efect in acest domeniu capata forma de legi, hotarari, ordonante ale guvernului, ordine si instructiuni ale ministerelor de resort (izvoare).
Normele juridice din domeniul finantelor publice constituie reglementari de stricta aplicabilitate in sensul ca lipsa unor reglementari exprese intr-o problema sau alta nu implica acordarea unor solutii bazate pe analogie.
Raspunderea juridica poate imbraca mai multe forme in raport de natura juridica a normelor de drept incalcate, de gradul de periculozitate a faptelor ilicte, de consecintele nesocotirii dispozitiilor legale precum si de particularitatile obligatiilor financiar fiscale si sanctiunile ce se pot stabili si aplica:1. administrativa-contraventionalasi disciplinara; 2. patrimoniala-civila(delictual si contractulala) si materiala; 3. penala. Fiecare din aceste forme ale raspunderii juridice se constituie ca o institutie a unei ramuri de drept sau a mai multor ramuri.
         Cea mai mare parte a ansamblului veniturilor bugetare formeaza obiectul de activitate al dreptului fiscal. Plecand de la aceasta constatare putem arata ca veniturile fiscale se realizaza prin mijlocirea raporturilor juridice de drept fiscal care au ca obiect realizarea acestor venituri.
In cazul incalcarii raporturilor juridice de drept fiscal se poate vorbi despre raspunderea juridica fiscala a carei realizare este facuta prin aplicarea mijloacelor juridice specifice, administrative, patrimoniale, penale precum si prin aplicarea mijloacelor proprii fiscale.

Curs 5

2.  Evaziunea fiscala

Desi nu mai este definita in actuala reglementare juridica lg. 241\2005, ea presupune sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului general consolidata de catre persoanele fizice si juridice, romanesti sau straine.
Principalele fapte care atrag raspunderea fiscala sunt denumite generic fapte de evaziune fiscala. Alaturi de economia subterana si coruptie, evaziunea fiscala exprima o anumita stare a economiei, a comportamentului economic si social al contribuabililor.
Evaziunea fiscala are doua forme:
a.       Evaziunea fiscala legala
b.      Evaziunea fiscala frauduloasa – ilicita

1.      Evaziunea fiscala legala

Consta in sustragerea de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor si altor sume, insa in limite legale.
Printre mijloacele, procedeele si imprejurarile care favorizeaza si contribuie la realizarea evaziunii fiscale legale se numara:
-               reglemenetarea prin lege a metodelor de evaluare forfetare, prin estimare
-               utilizarea abila a prevederilor legilor fiscale care, reglementand posibilitatea alegerii intre mai multe statute fiscale, tehnici juridice, influenteaza optiunea contribuabililor spre consecinte fiscale cat mai favorabile
-               folosirea lacunelor legii sau a inadvertentelor acesteia
-               absenta legilor fiscale internationale, avand ca argument teritorialitatea legilor fiscale nationale, fapt care permite contribuabilului sa foloseasca mijlocul localizarii veniturilor in state cu fiscalitate redusa


2.      Evaziunea fiscala frauduloasa – ilicita

Spre deosebire de evaziunea legala, se manifesta atunci cand contribuabilul se eschiveaza de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului public national, recurgan in acest scop la diminuarea materiei impozabile prin folosirea de procedee voit ilegale.
Aceasta evaziune poate fi simpla, constand, spre exemplu din omisiunea voluntara a unui element care intra in baza de calcul e veniturilor fiscale, sau complexa constand in folosirea de catre contribuabil a unor manevre frauduloase menite sa dezorienteze organele fiscale si sa le puna in imposibilitatea de a descoperi frauda, ca de exemplu :
-         scrieri false
-         domiciliu fictiv
-         vanzarea fara factura
-         inregistrarea de operatiuni fictive


Printre formele actuale de disimulare a materiei impozabile, se numara :
-         disimulare materiala – consta in abtinerea contribuabililor de a declara obiectul impunerii
-         disimularea contabila – executarea de evidente contabile duble
-         disimulaerea juridica – este vorba de crearea de situatii juridice aparente diferite de situatiile juridice adevarate, care poate imbraca forma fraudei prin operatiuni fictive, ca de exemplu: facturi false catre o intreprindere fictiva
-         forma falsei calificari – denaturarea sensului unei operatiuni reale sau prin transformarea unei situatii impozabile intr-o situatie scutita de impozite


3.  Raspunderea juridica administrativa

Conform actelor normative din domeniul executarii bugetare (realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor) raspunderea juridica administrativa este atrasa de acele fapte care intrunesc elementele constitutive ale abaterii administrative. 
Incalcarile acestor norme juridice, privite in ansamblul lor sunt fapte si omisiuni care pot avea un grad diferit de pericol social, insa in general au consecinta diminiuarii impozitelor si taxelor ce se incaseaza la bugetul general consolidat.
Raspunderea juridica administrativa intervine atat pentru fapte calificate drept abateri cat si pentru fapte considerate contraventii.
Astfel, avem raspunderea administrativ-disciplinara si cea contraventionala

  1. Raspunderea administrativa disciplinara
Aceasta forma de raspundere sanctioneaza abaterile administrative necontraventionalizate. In acest sens Codul Fiscal reglementeaza majorarile de intarziere.
Majorarile de intraziere :
-         acestea se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv
-         pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din colectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de intraziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv
-         in situatia in care diferentele rezultate din colecatrea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raportul cu sumele stabilite initial, se datoreaza majorarile de intarziere pentru suma datorata, dupa colectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv
Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

  1. Raspunderea administrativa contraventionala
Contraventia reprezinta conditia necesara pentru declansarea raspunderii juridice contraventionale. Indiferent de domeniu sau de emitent, actele normative trebuie sa cuprinda descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata; daca sanctiunea este amenda, se vor stabili limita minima si maxima a acesteia, in functie de limitele generale stabilite.
Ca regula generala, aceste acte normative intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii lor la cunostinta publica daca in cuprinsul lor nu se prevede un alt termen.
Pentru cazurile urgente se poate prevedea si un termen mai scurt, dar nu mai mic de 10 zile de la data aducerii lor la cunostinta publica.
Legea prevede sanctiunile contraventionale: principale (avertismentul, amenda contraventionala, obligarea contravenientului la prestarea unei munci in folosul comunitatii) si complementare(confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii; suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exerciatare a unei activitati; inchiderea unitatii; blocarea contului bancar; suspendarea activitatii agentului economic; retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv; desfintarea lucrarilor si aducerea erenului in starea initiala), enumerandule cu caracter exemplificativ, lasand posibilitatea ca prin legi speciale sa fie stabilite si alte sanctiuni conraventionale.
Constatarea contraventiei se face de catre agentii constatatori printr-un proces-verbal de constatare a contraventiei.
In momentul incheierii procesului-verbal, agentul constatator trebuie sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul sau de a formula obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare.
Un element de noutate in domeniu, constituie tichetul de inscriere a contraventiilor, eliberat cetatenilor straini sau cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate la intrarea in Romania. Aceste tichete vor fi verificate de catre organele de control la iesirea din tara a persoanelor mentionate impreuna cu dovada platii amenzii.
           
4.  Raspunderea juridica penalain domeniul executarii bugetare

In sfera executarii bugetului general consolidat, raspunderea penala intervine in cazurile in care incalcarea dispozitiilor legale cu privire la realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor bugetare, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de lege.
Reglementarea raspunderii juridice penale pentru incalcarea normelor juridice de drept economic si fiscal poate fi directa si indirecta.
Infractiunile in domeniul executarii raspunderii bugetare sunt incriminate de Codul Penal, Codul Vamal, actele normative in domeniul relatiilor financiare publice si pot fi grupate in:
-         infractiuni de fals
-         infractiuni contra patrimoniului
-         infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice
-         infractiuni la remgimul vamal
-         infractiuni prevazute de legea privind combaterea evaziunii fiscale


Cazierul fiscal

A fost instituit prin O.G. nr.75\2001, aprobata cu modificari si completari prin lg nr.410\2002.
Prin Hotararea de Guvern de modificare nr.31\2003 a normelor metodologice de aplicare, s-au stabilit faptele care se inscriu in cazierul fiscal al contribuabililor (anexa contine 34 de fapte care constituie infractiuni si 14 fapte care constituie contraventii), procedura de solicitare si eliberare a caziuerului fiscal si a informatiilor din cazierul fiscal.
Cazierul fiscal reprezinta un mijloc de evidenta si de urmarile a disciplinei financiare a contribuabililor in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si urmarirea administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului general consolidat.
Cazierul fiscal se organizeaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor la nivel central si la nivelul directiilor centrale ale finantelor publice.
La nivelul Ministerului Economiei si Finantelor functioneaza cazierul fiscal national, in care se tine evidenta contribuabililor de pe intreg teritoriul tarii, iar la nivelul directiilor generale ale economiei si finantelor publice se organizeqaza si functioneaza cazierul fiscal local, in care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul sau sediul in raza teritoriala a acestora.
In cazierul fiscal se inscriu faptele sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara savarsite de persoanele fizice si juridice in calitate de contribuabili sau de asociati, actionari ori reprezentanti legali ai persoanelor juridice (administratori, directori, etc.).
Inscrierea datelor mentionate in cazierul fiscal se face in baza urmatoarelor documente:
-         extrese de pe hotararile judecatoresti definitive, transmise de instantele judecatoresti Ministerului Finantelor Publice
-         extresele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac
-         actele intocmite de organele fiscale si vamale
-         acte intocmite si de alte organe competente.

Necesitatea certificatului de cazier fiscal
Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie la infiintarea unei societati comerciale, a asociatiilor si fundatiilor ori la autorizarea exercitari iunei activitati independente.
In cazul constituirii unei societati comerciale sunt obligati sa prezinte cazierul fiscal atat asociatii, actionarii, cat si reprezentantii legali ai societatii. In cazul in care in cazier sunt inscrise fapte de natura penala judecatorul delegat nu va dispune infiintarea societatii comerciale.
In cazul asociatiilor si fundatiilor , prezentarea cazierului fiscal este obligatorie pentru asociati si membrii fondatori.
Similar, nici in cazul solicitarii eliberarii autorizatiei pentru exercitarea unei activitati independente nu se prevad consecintele prezentarii unui certificat de cazier fiscal, avand inscrise in el fapte de natura penala.


Impozite si taxe

Codul Fiscal actual stabileste cadrul legal pentru urmatoarele impozite si taxe:
a)      impozitul pe profit
b)      impozitul  pe venit (venituri din activitati independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din pensii, din activitati agricole, din premii si din jocuri de noroc, din transferul proprietatilor imobiliare, din alte surse)
c)      impozitul pe veniturile microintreprinderilor
d)      impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
e)      impozitul pe reprezentante
f)        taxa pe valoare adaugata
g)      accizele si alte taxe speciale
h)      impozite si taxe locale (impozitul si taxa pe cladiri; pe teren; pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberearea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; impozitul pe spectacole; taxa hoteliera; taxe speciale; alte impozite si taxe locale)

Aceste venituri constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale. Codul Fiscal precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste taxe precum si modul de calcul si plata. Codul Fiscal cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe; de asemenea Codul Fiscal autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa elaboreze dispozitiile si ordinele in aplicarea legilor, si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.
Impozitele si taxele mentionate se bazeaza pe urmatoarele principii:
a)      neutralitatea masurilor fiscale – in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului strain si roman
b)      certitudinea impunerii prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare creditor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala care le revine
c)      echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice prin impunerea cotei unice de impozitare a veniturilor
d)      eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive nefavorabile pentru persoanele fizice si juridice in raport cu impizitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

Codul fiscal se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata de regula cu 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia.

Curs 6

NOTIUNEA FISCALA DE PERSOANA FIZICA REZIDENTA

Codul Fiscal in art. 7, pct. 23 prevede notiunea de persoana fizica rezidenta aceasta inseamnand orice persoana fizica care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii de rezidenta:
-         are domiciliul in Romania
-         centrul intereselor vitale ale acesteia este amplasat in Romania
-         este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe ce depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricariui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat
-         este cetatean roman care lucreaza in strainatate ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain

Prin exceptie nu este persona fizica rezidenta:
-         un cetatean strain cu statul diplomatic sau consular in Romania
-         un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui organism international cu sediul in Romania
-         un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiei acestuia

IMPOZITUL PE PROFIT

            Profitul reprezinta o categorie economico financiara specifica sistemului economieid e piata obtinut ca urmare a investirii unui capital. Este o forma a venitului  caracteristic intreprinderilor si reprezinta surplusul inregistrat de acestea atunci cand venitul total obtinut din activitatile desfasurate depaseste cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor activitati.

            Contribuabili si sfera de aplicare
            Sunt obligate la plata impozitului pe profit:
a) persoanele juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa atat in Romania cat si in strainatate
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent
c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr- asociere fara personalitate juridica asupra partii din profitul impozabil atribuibile fiecarei persoane
d) persoanele juridice straine care realizaeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea, cesionarea titlurilor de participare la o persoana juridica romana asupra profitului impozabil aferent acestor venituri
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoanele juridice romane pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica asupra partii din profitul impozabil al asocierii, atribuibile persoanei fizice rezidente

Scutiri de la plata impozitului pe profit:
-         Trezoreria Statului
-         institutiile publice pentru fondurile publice
-         persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor
-         fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat
-         culturile religioase  - pentru veniturile obtinute din activitatile economice care sunt folosite pentru sustinerea activitatilor in scop caritabil
-         institutiile de invatamant particular acreditate precum si cele autorizate pentru veniturile utilizate, atat in anul curent cat si in anul urmator
-         fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar
-         Banca Nationala a Romaniei

Anul fiscal si cotele de impozitare
Anul fiscal = anul calendaristic.
Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal perioada impozabila este perioada din anul calendaristic in care contribuabilul a existat.

Cota de impozit pe profit care se aplica pe venitul impozabil este de 16%, cu exceptia contribuabililor care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere si la care impozitul pe profit pentru activitatile desfasurate este mai mic de 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat asupra acestor venituri realizate.

Calculul profitului impozabil
Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

Veniturile neimpozabile:
-         dividendele primite de la o persoana juridica romana
-         diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune de la persoanele juridice la care se detin titluri de participare
-         veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuoperarea cheltuielilor nedeductibile
-         veniturile neimpozabile prevazute expres in memorandumuri si acorduri, de obicei internationale
-         dividendele primite de la o persoana juridica romana, societate mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste anumite conditii prevazute de lege
-         dividendele primite de la sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in statele membre, daca persoanal juridica straina intruneste anumite conditii prevazute de lege

Cheltuieli:
            Din categoria cheltuielilor fac parte cheltuielile realizate in scopul de venituri impozabile, cheltuieli cu deductibilitate limitata si cheltuieli nedeductibile.
           
● Cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri:
-         cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de contribuabil
-         cheltuielile efectuate pentru protectia muncii
-         cheltuielile reprezentant contributiile pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale si cheltuielile pentru asigurarea riscurilor profesionale● Cheltuieli cu deductibilitate limitata:
-         chelutielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicate in contul unei diferente de rezultate dintre totalul veliturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile
-         cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de EURO
-         cheltuielile cu primele de asigurare volunetara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de EURO intr-un an fiscal

● Cheltuieli nedeductibile:
-         cheltuielile proprii ale contribuabililor cu impozitul pe profit datorat
-         cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate in Romania

Pierderi fiscale
Pierderea anuala stabilita prin declaratia de impozit pe profit se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi.
Recuperearea pierderilor se va realiza in ordinea inregistrarii acestora la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit legii.
Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite.
In cazul persoanelor fizice straine se aplica luandu-se in considereare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent.

Aspecte fiscale internationale

Veniturile unui sediu permanent: 
Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru venitul impozabil atribuibil sediul permanent
Veniturile obtinute din proprietati imobiliare si din vanzarea, gestionarea titluurilor de participare:
-         persoanele juridice straine care obtin venituri din proprietati imobiliare in Romania sau din vanzarea, cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana au obligatia de a plati impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri
-         orice persoana juridica straina care obtine venituri dintr-o propritate imobiliara situata in Romania sau din vanzarea, cesionarea titlurilor de participare lao persoana juridica romana, are obligatia de a plati impozit pe profit si de a depune declaratii de impozit pe profit

Credit fiscal – daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa (impozitul pe salarii si alte venitui salariale) si veniturile sunt impozitate atat in Romania cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de catre o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit. Deducerea pentru impozitele platite catre un stat stratin intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit calculat.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Plata impozitului se face astfel:
a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine au obligatia de a plati impozit pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie
b) ceilalti contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25, inclusiv, a  primei luni urmatoare semestrului pentru care se calculeaza impozitul
c) organizatiile non-profit, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie, inclsiv, a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul
d) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie, inclusiv, a anului urmator pentru care se calculeaza impozitul
e) societatile comerciale bancare persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent
f) contribuabilii altii decat sociatatile comerciale bancare, persoanele juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine platesc pentru ultimul semesntru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru semestrul 3

Toti contribuabilii metionati au oblugatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

Odata cu declararea de profit, contribuabilii au obligatia sa depuna si o delcaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente care cuprinde scopul si suma fiecarei plati , numele si adresa beneficiarului.

IMPOZITUL PE VENIT

Contribuabilii si sfera de cuprindere a impozitului pe venit:
a) persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania pentru veniturile obtinute din orice sursa atat din Romania cat si din afata acesteia
b) persoanele fizice rezidente care desfasoare o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania pentru venitul net atribuibil sediului permanent
c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati independente in Romania pentru venitul salarial net din aceasta activitate
d) persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri decat cele din qactivitati independente, dependenete si alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Categorii de venituri impozabile:
-         venituri din activitati independente
-         venituri din salarii
-         venituri din cedarea folosintei bunurilor
-         venituri din investitii
-         venituri din pensii
-         venituri din activitati agricole
-         venituri din premii si jocuri de noroc
-         venituri din transferul proprietatilor imobiliare
-         venituri din alte surse

Categotrii de  venituri neimpozabile:
Art. 42 din Codul Fiscal reglementeaza categorii de venituri neimpozabile. Cu titlu exemplificativ mentionam:
-         ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala
-         sumele incasate din asigurari de orice fel
-         bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare intr-un cadru institutionalizat
-         premiile obtinute de sportivi medaliati

Cota de impozitare si perioada impozabila
Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
-         acitivtai independente
-         salarii
-         cedarea folosintei bunurilor
-         investitii
-         pensii
-         activitati agricole
-         premii
-         alte surse

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde cu anul calendaristic.
Perioada impozabila este inferioara anului calendaristic in situatia in care decesul contribuabilului survine sin cursul anului.

Venituri din activitai independente
Acestea cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiii libere si veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si\sau intr-o forma de asociere.
Sunt considerate venituri comerciale venituri din fapte de comert  ale contribuabililor, din prestari de servicii altele decat dele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.
Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, de notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a a altor profesii reglementate desfasurate in mod independent.
Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie , desene si modele , mostre , marci de fabrica, si altele.


Curs 7

Impozitele si taxele locale


Dispozitii generale
Sunt venituri ale bugeteleor locale si se utizileaza pentru finantarea cheltuielilor publice locale.
Impozitele si taxele locale:
-         impozitul si taxa pe cladiri
-         impozitul si taxa pe teren
-         taxa asupra mijloacelor de transport
-         taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor
-         taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
-         impozitul pe spectacole
-         taxa hoteliera
-         taxe speciale
-         alte taxe locale

a) Impozitul si taxa pe cladiri
Cladiri pentru care se datoreaza impozit:
-         orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania, datoreaza anual impozit pentru acea cladire
-         pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului si a aunitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta , dupa caz, persoanelor juridice se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz in conditii similare impozitului pe cladiri
-         in cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a 2 sau mai multe persoane fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozit pentru spatiile situate in partea de cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva

Cladiri pentru care nu se datoreaza impozit:
-         cladiri proprietate a statului, a unitatilor administrativ teritoriale ori a institutiilor publice
-         cladiri clasate ca monumente istorice de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale
-         cladiri lacasuri de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

Calculului impozitului pentru persoanele fizice
-         impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii
-         valoarea impozabila a cladirii exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite, desfasurate a acesteia exprimate in metrii patrati cu valoarea impozabila corespunzatoare exprimata in lei pe metru patrat din lege
-         valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia astfel:
·        cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului de referinta
·        cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani , inculsiv la data de 1 ianuarie a anului de referinta
-         in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari
-         daca o persoana fizica are in proprietate 2 sau mai mutle cladiri utilizate ca locuinta care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza:
·        cu 15% pentru prima cladire in afara adresei de domiciliu
·        cu 50% pentru cea de a 2 a cladire
·        cu 75% pentru cea dea 3 a cladire
·        cu 100% pentru cea de-a 4a cladire si urmatoarele in afara adresei de domiciliu
-         sunt exceptate persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala
-         persoanele fizice au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele speciale potrivit legii

Calculul impozitului pentru persoanele juridice:
-         in cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii
-         cota de impozit se stabileste prin hoytarare a consiliului local si poate fi cuprnsa intre 0,25 si 1,50% la valoarea de inventar a cladirii
-         valoarea de inventar a cladiri este valoarea de intrae a cladirii in patrimoniu inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii conform prevederilor legale in vigoare
-         in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire consolidare, mdernizare, modificare sau extindere, de catre locatari din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective
-         impozitul pe cladiri se aplca pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune in rezerva sau in conservare chiar daca valoarea sa a fost integral recuperata pe calea amortizarii

Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor:
-         in cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita
-         in cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz in cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva incepand cu data de 1 a lunii umratoare celei in care cladirea a fost instrainata, demolata sau distrusa
-         in cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau a altor modificari aduse cladirii existente, impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea
-         orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala in termen de 30 de zile de la data de 1 a lunii urmatoare

Impozitul si taxa pe cladiri se platesc anual in 2 rate egale pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv; pentru plata cu anticipatie a impozitului oe cladiri datorat pe intregul an pentru contriibuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% din valoarea impozitului.

b) Impozitul si taxa pe teren
            Consideratii introductive:
-         se datoreaza de orice persoana care are in proprietate un teren situat in romania
-         pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren

Scutiri – impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru:
-         terenul aferent unei cladiri
-         orice teren al unui cult religios recunoscut de lege
-         orice teren al unui cilitir, crematoriu
-         orice teren al unei instirutii de invatamant, preuniversitar autorizata provizoriu sau acreditata

Calculul impozitului:
-         se stabileste luand in calcul numarul de metrii patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul, si zona si/ sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de Consiliul Local
-         in cazul unui teren situau in intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta cu terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma prevazuta in tabelul din lege
-         in cazul unui teren amplasat in extravilan impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzatoare din tabel inmultita cu coeficientul de corectie legala
-         atat in cazul caldirilor cat si a terenurilor daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actul de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in condtitiile legii cadastrului si a publicitatii imobiliare pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprefetele care corespund situatie reale dovedite prin lucrari tehnice de cadastru


Dobandiri si transferuri de teren:
-         pentru un teren dobandit de o persoana in cursul unui an impozitul pe teren se datoreaza de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit
-         pentru orice operatiune juridica efectuata de catre o persoana in cursul unui an care are ca efect transferul dreptului de proprietate al unui teren, persoana in cauza inceteaza a mai datora impozitul pe teren incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost efectuat tranferul dreptului de proprietate asupra terenului
-         daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul se modifica pe intregul teren situat in intravilan, corespunzator noii incadrari incepand data de 1 ianuaria a anului urmator
-         Orice persoana care dobandeste terenul are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate a autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile care urmeaza de la data achizitiei
-         Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea destnatiei acestuia, la compartimentul de specialitate a autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile  de la data modificarii
Plata:
-         impozitul si taxa pe teren se platesc anual in 2 rate egale, pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv
-         pentru plata cu aniticpatie a impozitului pe teren datorat pe intregul an, pana la data de 31 martie inclusiv se acorda o bonificatie de pana la 10%

c) Taxa asupra mijlacelor de transport
            Reguli generale:
-         orice persoana care are in proprietate un mujloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala
-         in cazul unui mijloc de transport care face obliectul unui contract de leasing financiar, pe intraga durata a acestuia impozitul se datoreaza de locatar
-         in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator

Scutiri – taxa nu se aplica pentru:
-         autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin pesoanleor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora
-         navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportuul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si si Insula Serpilor
-         mijloacele de transport ale a institutiilor publice
-         mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul in afara licalitatii daca tariful de transport este stabilit n conditii de transport public
-         vechiculele istorice stabilite conform normelor legale


Calculul taxei:
-         se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport
-         in cazul oricaruia dintre autovehiculele prezentate in codul fiscal, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestei prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cc sau fractiune din aceasta, cu suma corespunzatoare din tabel
-         in cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motoretele, motocicletele si scuterele respective
-         in cazul unui autovechicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, taxa este egala cu suma corespunzatoare din tabel
-         in cazul unei remorci al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabel
-         in cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabel

Plata taxei:
-         impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in 2 rte egala pana la 31 martie si 30 septembrie incusiv
-         pentru plata cu anticipatie se acorda o bonificatie de pana la10%
-         detinatorii persoane fizice juridice straine care solicita inmatricularea temporara a mijlocaleor de transport, au obligatia sa achite integral la data solicitarii impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de 1 a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv
-         in cazul in care contribuabilui detine in proprietate mai multe mijloace de ransport pentru care impozitul este datoarat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 de RON se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat

d) Impozitul pe spectacole
            Notiune:
-         orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau o alta activitate distractiva in romania are obligatia de a plati impoztiul pe spectacole
-         se plateste la bugetul local in raza caruia are loc manifestarea artistica competitia sportiva sau alta activitate distractiva

Calcului impozitului:
-         prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzare a biletelor de intrere si a abonamentelor; cota de impozit se determina astfel:
§         in cazul unui spectacol de teatru , balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare culturala, un spectacol de circ sau orice competitie interna sau internationala, cot de impozit esye de 2%
§         in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate cota este egala cu 5%
-         suma din vanzarea biletelor nu cuprinde sumele incasate de organizatorii de spectacole in scopruri caritabile

Reguli speciale pentru videoteci si discoteci:
-         impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute de lege
-         impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare aerstica sau de activitate distractiva prin inmutirea numarului  de metri patrati ai surafetei incintei videotecii sau a discotecii cu suma stabilita de consiliul local astfel:
·        in cazul videotecilor suma este de pana la 0,1 lei
·        in cazul discotecilor suma este de pana la 0,2 lei
-         impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite cu coeficientul de corectie corespunzator din tabel
-         persoanele care datoreaza impozitul au obligatia de a depune o declaratie privind specatacolele programate pe durata unei luni calendaristice la compartimentele de specialitate ale bugetelor locale

Scutiri: - nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare

Plata: -   impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul odata cu depunerea unei declaratii in aceasta privinta

e) Taxe speciale:
- pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice/juridice consiliile locale pot adopta taxe speciale
- ele se instituie de regula pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, a monumentelor istorice si de arhitectura
- consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor sau utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde au fost utilizate precum si taxele pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva